Jdi na obsah Jdi na menu
 


VODNÁŘ 20. 1. – 18. 2.

Obnova

Vládnoucí planeta: Uran (Saturn)

Živel: vzduch

Kvalita: pevné/jang

Motto: „Vysvobozuj“

Ro

ční období: masopust

Tělo: holeň, slinivka břišní

Znamení Vodnáře symbolizuje obnovu,zánik starého pořádku. Vodnář je reformátor a přináší revoluč

změny všude tam, kde ztrnulý mocenský aparát a přežité struktury příliš omezují Svobodu a individualitu

člověka.

V tomto období se pořádají karnevaly, v nichž se pod maskou blázna můžeme povznést nad všechna

společenská pravidla, neboť starý pořádek se aspoň na chvíli ruší.

Vodnář je individualista, originální, nekonvenční a vynalézavý. Hledá nové, neobvyklé a mnohdy

extrémní zážitky,které ho povzbuzují a inspirují. Je pionýrem rozšířeného vědomí, které mimo jakoukoli

materialistickou logiku přeskakuje vše, co jsme si doposud dokázali představit a činí nemožné skutečným.

Usiluje o svobodu a individuální rozvoj, avšak zachovává si velké sociální cítění. Aniž by se odvolával

na ztrnulé zákony, které nikdy nedokážou být spravedlivé k jednotlivci, zdůrazňuje osobní odpovědnost

individua jakožto součásti lidského společenství. Ve Vodnáři se vyvíjí pravé „společenské myšlení“, „duch

společenství“, zde se formulují společné cíle a myšlenky, které motivují lidi k tomu, aby se sdružovali do skupin

a kolektivů. Mocenské struktury a sociální rozdíly ztrácejí význam díky duchu vzájemnosti a rovnoprávné

spolupráci. Ideálem Vodnáře je svoboda, rovnost a bratrství, vytvoření přátelských vztahů, v nichž může každý

projevit svou individuální kvalitu a právě tím přispět k vývoji a zachování celku.

Přitom si klade za úkol slučovat protiklady: individualitu a smysl pro společenství, svobodu a závazek,

chaos a řád. Jeho cílem je rozvíjet vědomí mimo existující dualitu materiálního světa. Získá-li odstup a pozici

neutrální trojky, zjišťuje, že protiklady se nevylučují, nýbrž vzájemně se podmiňují a nakonec tvoří dvě strany

jedné mince. Tak může přejít od „buď – anebo“ k „tak i tak“ a stále víc se tím přibližuje k vědomí všejednoty,

které je příznačné pro znamení ryb.

1. dekáda. 20. 1. – 29. 1.

Vládce: Venuše

V první dekádě se projevuje zejména zápas Vodnáře za svobodu a rovná práva. Zpochybňuje

překonané hodnoty a struktury a usiluje o sociální spravedlnost a rovnost příležitostí pro všechny.

V Kozorohu určovalo hodnotu a užitečnost jednotlivce pro společnost jeho společenské postavení.

Vodnář se naopak snaží vyrovnat a odstranit sociální rozdíly.Podle něj spočívá hodnota člověka v tom, jak

dokáže vyjádřit svou individualitu a touto osobní originalitou inspirovat a obohatit život společnosti.

Vyhledává nové, neobvyklé zkušenosti,podněty a vztahy. Projev jeho originality přesahuje jakékoliv

hranice a omezení, a to, že se nemožné může stát skutečným, se mnohdy projevuje i v jeho vnějším o vzhledu.

Otevřeně, spontánně a s velkou chutí do života si vytváří mnoho nových, většinou nezávazných vztahů s lidmi,

kteří podobně jako on „přesahují rámec“ a působí inspirativně.

Opál

Chemické složení: SiO2 + H2O, oxid

Stopové prvky: uhlík, vápník, železo, hořčík

Krystalová struktura: amorfní

Fascinující opál se svým měnivým třpytem se nejlépe hodí k mnohdy nezvyklé, „pestrobarevné“

osobnosti a neotřelému vzhledu Vodnáře.

Jeho vnitřní stavba je velmi podobná originalitě a zvláštnosti tohoto znamení. Skládá se z kuliček

dioxidu křemíku, na nichž se lomí světlo a leskne se všemi barvami.

Opál proto zaměřuje pozornost na pestré stránky života, podporuje radost ze života, nadšení a

optimizmus, zintenzivňuje a zrychluje. Povzbuzuje spontánní a nekonvenční chování a dělá z života

dobrodružství.

Odstraňuje zábrany hranice, dovoluje nám bez obav si vychutnat city a naplno projevit vlastní

individualitu. Proto probouzí i erotické cítění, sexualitu a touhu, avšak nejenom sexuální, nýbrž všeobecnou

touhu po podnětu, kontaktu, intenzivním prožívání , touhu prožít život ve všech jeho extrémech a vyčerpat

všechny jeho pestrobarevné možnosti.

Díky opálu se stáváme více otevřenými, extrovertními a uvolněnými a někdy i trochu lehkomyslnými.

Kuličková struktura opálu poukazuje i na jinou zajímavou paralelu s osobností Vodnáře. Každá má svou vlastní

individuální hodnotu a tvoří uzavřenou jednotku (kouli), spolu s ostatními je však součástí většího celku (opál).

Každá jednotlivá kulička přispívá k životu a pestré různorodosti celku (měnivý třpyt opálu vzniká díky lomu

světla na každé z nich). Takto chápe Vodnář společenství: zakládá se na sebeurčení a zodpovědnosti každého

jednotlivce, nikoli na nehybných pravidlech a zákonech, které vymezují úzké hranice osobnímu vývoji.

Na tělesné úrovni posiluje opál vůli žít, a tím všeobecně podporuje zdraví.

2. dekáda: 30. 1. – 8. 2.

Vládce dekády: Merkur

Druhá dekáda odpovídá duchovní nevázanosti a inspirovanému myšlení Vodnáře. Bojuje za svobodu a

právo na sebeurčení a v tomto zápase proti útlaku a nespravedlivosti je schopen jít i na barikády.

Osvobozuje se z pout omezujících vzorců chování a myšlení i hranic konvenční logiky. Dokáže

zaujmout nestranný postoj, aniž by musel hned hodnotit, hledat vysvětlení a zařazení vy systému. Vnímá

jednotlivé možnosti jako formu inspirace a své nápady sice nedokáže hned logicky vysvětlit nebo odvodit,

nicméně jsou funkční. Vodnáři často předjímají nový, rozšířený světonázor a chápou nové zákonitosti a

souvislosti univerzálně-kosmické nebo vědecko-technické povahy. Tomuto způsobu vnímání vděčíme za mnoho

velkých vynálezů a vědeckých objevů. Vodnář neustále iniciuje duchovní růst tím, že všude překračuje hranice

již známého a otevírá se zvláštním, novým myšlenkám a zážitkům.

Fluorit

Chemické složení: CaF2, halogenid

Stopové prvky:uhlík, chlór, železo, cerium, ytrium

Krystalová struktura:krychlová

Druhé dekádě Vodnáře je přiřazen fluorit, patřící k halogenidům, které mají silně uvolňující vliv,

protože všechny vznikly sloučením agresivní kyseliny (v tomto případě fluorovodíkové) a kovu.

Fluorit pomáhá odstraňovat omezující myšlení a chování, které lpí na malichernostech a fixních idejích.

Stimuluje duchovní růst a otevírá úplně nové dimenze myšlení. Probouzí schopnost rychlého chápání,

soustředění a rychlého zpracování informací a pomáhá je začlenit mezi již známé poznatky a utřídit. Proto

nepoužívá zejména jako pomocník při učení (i pro děti). Přispívá také k vytváření neobvyklých vztahů mezi

jednotlivými informacemi a tak můžeme jeho prostřednictvím dojí k úplně novým výsledkům.

Rozbíjí staré struktury, které již dosloužily, a pomáhá nám tvořit nové, dynamické a flexibilní systémy,

které více respektují rozšířené vědomí a poznání. Stáváme se duchovně dynamickými a vynalézavými.

Fluorit zásadně podporuje duchovní svobodu. Posiluje touhu utvářet život vlastním způsobem a podle

vlastních pravidel hry. Pomocí tohoto kamene si uvědomíme, kde jsme ovlivněni, a můžeme se tak rozhodnout

buď zrušit tyto vazby nebo některou z nich svobodně přijmout a převzít za ni odpovědnost. Určující je přitom

možnost svobodně se rozhodnout.

Pokud narážíme útlak, nespravedlnost nebo utiskující struktury, podepírá fluorit naši radikální a

nekompromisní snahu rychle je odstranit a znovu nastolit svobodu a sociální spravedlnost.

Na fyzické úrovni zlepšuje pohyblivost a působí příznivě na klouby, pomáhá při ztuhlosti a potížích

s držením těla. Posiluje kosti a zuby díky svému obsahu vápníku a fluoru.podporuje regeneraci sliznic, zejména

plic a dýchacích cest, má příznivý vliv na nervový systém, především na mozkové buňky.

3. dekáda: 9. 2. – 18. 2.

Vládce. Měsíc

Třetí dekádu Vodnáře charakterizuje vymanění se z citových vazeb, obvyklých emocionálních reakcí

neutrální postoj ke všem záležitostem lidského života.

Vysvobodil se z pout omezujících pocitů a obrazů, strachu a zábran dovoluje si být úplně sám sebou.

Přesto se nebere příliš vážně, ani jiné lidi, neboť přestal lpět na obrazech, vzpomínkách, na lidech či

materiálních věcech a identifikovat se s city, které k nim chová. Podobá se tarotovému Bláznu, nezatíženě a

svobodně prožívá každý jedinečný a neopakovatelný moment svého života.

Miluje změnu a možnost řídit se svými spontánními impulsy a vnuknutími. Je zodpovědný jen sám za

sebe, řídí sám sebe, necítí se být nikomu zavázán, pouze své vlastní etice, pravému hlasu svého srdce.

Apofylit (Rybí oko)

Chemické složení:Kca4(F/(Si4O10)2) + 8H2O , fylosilikát

Stopové prvky:žádné

Krystalová struktura: čtvereč

Jiný název apofylitu, „Rybí oko“, poukazuje na blízkost nadcházejícího vodního znamení, ryb. Tento

vztah potvrzuje i jeho vysoký obsah vody, propojení s Měsícem a světem pocitů.

Jako kámen, přiřazený Vodnáři, zprostředkovává pocit vysvobození a pomáhá nám zbavit se lpění na

starých pocitech a obrazech. Umožňuje nám překonat strach a úzkost i touhu vlastnit.

Dává nám vnitřní jistotu, vyrovnanost a klidné vědomí, že skutečná svoboda spočívá v tom nemusíme

na ničem lpět, ale můžeme se svěřit řece života, nezatíženi minulostí, a tak naplno a vědomě prožívat každou

jedinečnou chvilku svého života.

Apofylit rozptyluje obavy, starosti a pocity sklíčenosti. Snižuje pocit vlastní důležitosti, ale posiluje

pocit vlastní hodnoty.

Pomáhá člověku projevit se své pravé podobě, být úplně samým sebou a odolávat nárokům jiných lidí

nebo tzv. tlaku okolností. Zvyšuje schopnost rozlišit intuici od fantazie, naslouchat hlasu svého srdce a podle

toho svébytně a zodpovědně jednat. Podporuje svobodnou religiozitu bez dogmat a potlačování.

S apofylitem získáváme schopnost následovat své vnitřní podněty a vnuknutí, dáváme volný průchod

své fantazii a bohatsvtví nápadů a vytváříme pro ně dostatečný prostor.

Na fyzické pláni léčí potíže dýchacích cest, jejichž psychickou příčinou je lpění a strach ze ztráty –

především astma. Podporuje regeneraci kůže a sliznic (fluor), přenos nervových vzruchů (kalium, vápník),

reguluje srdeční rytmus (vápník) a posiluje srdce (kalium). Pomáhá při léčení alergií.

Harmonizující kameny Vodnáře

Pokud se touha Vodnáře po změně, zvláštních zážitcích a stále nových podnětech stane pokušením a

on ztrácí půdu pod nohama, cit pro sebe sama a své „centrum“, zkamenělé dřevo (dendrolit) mu pomůže

soustředit se a přistát. Probouzí vnitřní fantazii, uklidňuje, regeneruje a přináší zdravý smysl pro realitu.

Pomáhá nám najít si čas na zábavu a přemýšlení, vytvořit si kolem sebe příjemnou atmosféru a žít prostým

životem.

Otevřenost Vodnáře novým duchovním impulsům a jeho přání je následovat mnoho někdy vést ke

stresu příliš rychlého vývoje nebo k náhlým životním zvratům. Aragonit má v těchto případech uklidňující

s stabilizující vliv na Vodnáře, sužovaného nervózním neklidem, těkavostí a přecitlivělostí. Pomůže mu

soustředit sena věc a uvádí vývoj do klidnějších kolejí.

Někdy se Vodnáři nedaří dostatečně rychle provést nezbytné reformy a prosadit své impulsy.

Magnesit ho uvolní a uklidní. Mírní jeho nervozitu a podrážděnost, zvyšuje duševní odolnost a trpělivost. Je-li

Vodnářova maska příliš excentrická a za stále novými „gagy“ se skrývá hluboká nejistota a strach o vlastní

identitu, magnesit mu pomáhá přijmout a milovat sama sebe. Podporuje schopnost naslouchat a postavit se

trochu stranou.