Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOZOROH 22. 12. – 19. 1.

Omezení, zdokonalení

Vládnoucí planeta: Saturn

Živel: zem

ě

Kvalita: základní/jin

Motto: „Zdokonaluji“

Roční období: zima, Vánoce

Tělo: kostra, kolena, nehty

Ve znamení Kozoroha stojí Slunce nejníže. Toto znamení začíná zimním slunovratem a nachází se na

počátku poslední čtvrtiny zvěrokruhu. V tomto obdobní začínal sluneční bůh vystupovat z podsvětí. Také my

oslavujeme Vánoce, narození dítěte Ježíše, jako symbol znovuzrození světla a života a začátek vývoje individua,

který směřuje k jeho původní, čisté podstatě.

Vize a ideje střelce musí být v zemském znamení Kozoroha, orientovaném na realitu, uchopeny do

pevného rámce materiálního světa a musí být ověřena jejich skutečná hodnota. Bůh sestoupil do hmoty,

podstata si utvořila formu, aby prožila svou pravdu na vlastním těle, vyrostla v něm a dosáhla tím vyššího

vědomí, čistoty a dokonalosti.

Období Kozoroha pod vládou Saturna je časem zkoušek. Pod tlakem reality i vlastní touhy po

dokonalosti se musí Kozoroh vzdát všeho přebytečného, co nepatří k vnitřní bytosti, všeho „cizorodého“, a

získává tím křťálově jasné vědomí a poznání skutečně podstatných věcí v životě. Vyzařuje z něho sebevědomí,

vnitřní síla a autorita.

Nicméně jeho cesta na „vrchol poznání“ bývá dlouhá a trnitá, neboť na sebe klade vysoké nároky.

Kráčí po ní s příznačnou vytrvalostí a sílou vůle, disciplinovaně a důsledně, motivován vědomím povinnosti a

pocitem zodpovědnosti vůči lidskému společenství a životu vůbec. Dělá to v zásadě nikoli pro sebe, nýbrž

z touhy uplatnit své schopnosti a poznání ve službě lidstvu. Neustále se vrací z výšek duchovních dimenzí

zpátky k životu, neboť ví, že hodnota osvícení se měří podle toho, do jaké míry je lze uplatnit v realitě a pro

dobro všech.

Subjektivní, intuitivně poznané pravdy Střelce formuluje do objektivních, všeobecně platných zákonů,

jasných struktur, pravidel chování a spolužití.

Proto princip Kozoroha představuje také princip státu,společnosti a jejich zákonů. Kozoroh se často

stává zástupcem a ochráncem pořádku, vzorem a představitelem ideálu určité sociální formy. Jeho světonázor

je jasný, jednoznačný, realistický a pevný.

1.dekáda: 22. 12. – 31. 12.

Vládce dekády: Jupiter

První dekáda symbolizuje snahu Kozoroha o čistotu, zřetelnost a dokonalost. Hledání nového vědění a

nových zkušeností, příznačné pro Střelce, narazilo na své hranice, neboť nekonečné rozšiřování se nakonec

ztrácí v nicotě a zůstává neúčinné.

V první dekádě Kozoroha se klade důraz na smysluplné stanovení hnanci a soustředění pozornosti na

to, co je podstatné.Člověk si tvoří přehledný pořádek, díky němuž může objektivně a neutrálně posoudit

subjektivně intuitivní pravdy Střelce a formulovat je podobě všeobecně platných pravidel a zákonů.

Kozoroh se tedy snaží vytvořit jasné struktury, pevná pravidla, která jsou nezbytná pro skutečný vývoj

vpřed a zdravý růst.

Podobně jako si lidský organizmus skládá z mnoha menších, které se ve své svorné spolupráci

podřizují zákonitostem vyššího celku, je také lidské spolužití možné teprve uvnitř pevné společenské struktury,

do níž se jednotlivec včleňuje a nachází svůj cíl v poslání, které se snaží plnit na svém místě co nejlépe a pro

blaho všech.

Kozoroh vládne poznáním hranic individuální svobody, osobního růstu a rozvoje, moudrostí, která

přijímá toto omezení kvůli vyššímu rádu a cíle společnosti považuje za své vlastní.

Křťál

Chemické složení: SiO2, oxid

Stopové prvky:žádné

Krystalová struktura:trigonální

Křťál je nejčistějším a nejprůzračnějším zástupcem velkého rodu křemenů.

Je-li úplně průhledný, neobsahuje žádné příměsi jiných minerálních látek. Tehdy je také jeho struktura

nejdokonalejší, neboť jakákoli cizorodá látka porušuje dokonalé uspořádání jeho krystalové mřížky.

Křťál je nositelem jasnosti a čistoty a pomáhá nám koncentrovat se na věci, které jsou v životě

podstatné. Podporuje neutrální stanovisko a jasné vnímání, nenarušené osobními pocity a názory.

Z jeho krásy vyzařuje absolutně pravidelná vnitřní stavby a čistá struktura, které vyjadřují vše, co

charakterizuje první dekádu Kozoroha: nezbytnost řádu a struktury pro zdravý růst a vývoj k větší dokonalosti.

Křťál nám pomáhá uspořádat si myšlenky a řešit problémy jednoduchým způsobem. Umožňuje nám

pomalu tvořit svět a utvářet. Přináší sebepoznání i poznání hranic vlastních schopností a posiluje vědomí

vlastního postoje, poslání a životního cíle v rámci řádu, který náleží k vyššímu celku.

Křťály jsou paměťové buňky Země. Mají schopnost uchovávat a znovu předávat informace.jelikož

křťál je v podstatě dárce neutrální energie, můžeme ho nabít určitými obrazy, které pak bude vyzařovat.

Na tělesné úrovni oživuje místa, které jsou necitlivá a jimž se nedostává energetické podpory.zvyšuje

vitalitu, nicméně snižuje horečku, utišuje bolesti a léčí otoky. Má příznivý vliv na pokožku, vlasy, nehty, sliznice,

žlázy a kosti a zesiluje působení všech ostatních kamenů a účinek léčebních postupů.

2. dekáda: 1. 1. – 9. 1.

Vládce dekády: Mars

Druhá dekáda Kozoroha se vyznačuje velkou dynamikou, snahou pracovat na sobě a ctnostným

jednáním.

Kozoroh klade na sebe i ostatní vysoké nároky a musí jim také dostát. Vytrvale, s pevnou vůlí a

disciplínou pracuje na tom, aby své ideály uplatnil ve všedním životě a tak si ověřil své poznání v praxi.

Odhazuje vše nepotřebné a přebytečné. Zůstává to, co je opravdu funkční a dokáže odhodlat tlaku reality

hmotného světa.

Kozoroh se neustále vědomě vystavuje zkouškám života, neboť díky nim roste a dosahuje větší čistoty,

dokonalosti a vyššího uvědomění.

Zakusí tak vlastní porady sám na sobě, a je přitom schopen pozorovat a posuzovat jejich působení

objektivně a s nadhledem. To, co mu nakonec zůstane, je pravou součástí jeho bytosti, očištěnou esencí a

koncentrovaným poznáním základních zákonitostí, které pak může důsledně a s věcností sobě vlastní

pozvednout na úroveň všeobecně platné normy a zastávat je. Veškeré jeho jednání je zaměřeno na tyto

„prověřené zákonitosti“, na struktury, je jichž účinnosti a funkčností si je naprosto jistý. Toto vědění,zralé a

založené na vlastní zkušenosti, mu dává neporazitelnou sílu a jistotu, která překonává jakoukoli pochybnost.

Diamant

Chemické složení: C (čistý uhlík)

Stopové prvky:žádné

Krystalová struktura: krychlová

Název diamantu se odvozuje z řeckého slova „adamas“ a znamená neporazitelný“. Je to nejtvrdší

kámen v říši nerostů. Odedávna porot symbolizuje sílu, neohroženost a ctnost, přičemž tyto pojmy navzájem

úzce souvisí: kdo vede „ctnostný“ život, nemusí se ničeho bát a získává vnitřní sílu, která ho činí

„nezranitelným“ vnějšími útoky.

Diamant vede naši pozornost ke skutečně důležitým a podstatným věcem. Pomáhá nám zaujmout

neutrální postoj a nadhled a poznat své skutečné postavení v životě. Podporuje logické myšlení a schopnost

uvidět důsledky vlastního jednání a širší souvislosti. Pomáhá nám prosadit poznatky v praxi a dává nám sílu

zvládnout životní zkoušky, které zušlechťují náš charakter.

Vnitřní oheň diamantu lze vidět teprve po vybroušení.: také pravý charakter a dokonalost vnitř

bytosti člověka se projeví až po vybroušení životními úkoly a zkouškami,pokud je zvládne.

Nejsme-li připraveni změnit svůj život v souladu s poznáním, jehož jsme dosáhli, diamant nás neustále

přivádí do situací, které nás k tomu nutí, takže nakonec nemáme jiné volby. Nutí nás uzamknout všechna

„zadní dvířka“ , která b si nějaká charakterová slabost chtěla nechat pootevřena, a podporuje jasná rozhodnutí

bez falešných kompromisů.

Tyto vlastnosti diamantu se odrážejí i v historii jeho vzniku. Pokud na grafit působí extrémní tlak a

velké teplo, a je překročena jistá mezní hodnota, změní se z vteřiny na vteřinu na diamant, neušlechtilejší ze

všech kamenů.

Diamant vyvíjí tlak na všechny bloky, které jsou překážkou zdokonalení charakteru. Tak můžeme

poznat a překonat struktury, které neodpovídají naší vnitřní bytosti.

Diamant je nemilosrdný mistr, avšak vnitřní plamen jeho světelné podstaty, šlehající z jeho čisté

dokonalosti, může pak svou neporazitelnou vnitřní sílou, neohrožeností, odvahou a vůlí svítit jako pochodeň na

cestu jiným.

3. dekáda: 10. 1. – 19. 1.

Vládce dekády: Slunce

Třetí dekáda symbolizuje pocit zodpovědnosti, lidskou zralost a pevný charakter Kozoroha.

Důsledným prosazováním svého poznání v praxi si vytvořil stabilní stanovisko a pevný světonázor.

Nabral zkušenosti a díky nim dozrál. Jedná podle ověřených pravidel, které mu zaručují úspěch. Na nich se

zakládá i jeho autorita a sebevědomí. Nalezl své místo v život ě a jedná v rámci existující struktur, v souladu

se svým charakterem, důsledně a odpovědně na základě logicky odůvodnitelných faktů. Díky své vytrvalosti,

sebeovládání, spolehlivosti a smyslu pro povinnost se mnohdy dostává na vedoucí pozice ve společnosti.

Dokáže a chce být vzorem a autoritou, neboť svým citem pro strukturu si definuje také své společenské

postavení. Zastává zákon, který zajišťuje fungování většího organizmu, např. společenství, sociálního systému

či státu, a snaží se zachovat existující stav. Osobní potřeby a individuální seberealizaci nepovažuje za příliš

důležité. Jeho pocit zodpovědnosti ho zavazuje, aby se velmi soustředěně a vážně věnoval svému

momentálnímu úkolu, s vědomím, že chce učinit to nejlepší pro blaho lidského společenství.

Onyx

Chemické složení: SiO2, oxid

Stopové prvky:železo, uhlík

Krystalová struktura:trigonální

Onyx patří do velké rodiny chalcedonů. Černou barvu mu dává příměs železa a uhlíku. V původně

„vzdušném“ charakteru chalcedonu již tušíme blízkost nadcházejícího znamení Vodnáře, jeho působení však

mění přítomnost stopových prvku. Onyx měl dlouhou dobu špatnou pověst. Lidé se domnívali, že přináší

neštěstí, že je „kamenem egoistů“. Myslím, že je to jen otázka úhlu pohledu a osobního názoru.

Onyx opravdu podporuje vývoj zdravého jáství. Pokud ohlédneme od hodnocení naší epochy, vidíme

že ego je nezbytně nutné k tomu, abychom vůbec byli schopni žít a najít své místo v existující společenské

struktuře.

Onyx je kamenem lidí, kteří nedokážou obhájit vlastní stanovisko a dají se snadno ovlivnit. Pomáhá jim

soustředit se najít své místo v životě a v případě nutnosti je i hájit.

Nemáme tu na mysli ego, které odmítá sovu zodpovědnost vůči okolí a přihřívá si jenom „vlastní

polívčičku“ nýbrž ego zralého člověka, jenž si je vědom své síly, zná svou povinnost a jedná důsledně,

sebevědomě, v souladu se sudým charakterem a svými schopnostmi.

Onyx posiluje sebevědomí a pocit odpovědnosti. Zlepšuje koncentraci, podporuje vážnost, přesnost a

přemýšlivost. Pomáhá nám v případech, kdy bychom se neměli nechat ovlivnit svými emocemi, nýbrž měli

bychom jednat na základě logických faktů, a konkrétně a stručně argumentovat. Zaměřuje naši pozornost

nadpozemskou realitu.

Na tělesné úrovni zlepšuje sluch, pomáhá při onemocněních vnitřního ucha a posiluje imunitní systém.

Harmonizující kameny Kozoroha

Ztotožnění se Kozoroha se strukturami a s těmi společenskými zvlášť, a jeho potřeb zajištění mohou

vést k tomu, že svou vytrvalost a disciplínu již nebude věnovat úsilí po poznání a jeho uplatnění v praxi, nýbrž

bude ctižádostivě prahnout po moci nebo hmotném bohatství. Snaží se pak za každou cenu zachovat struktury,

které ho zajišťuj, a jeho síla se zvrhne, neboť jejím prostřednictvím začne utlačovat jiné lidi a potlačovat vše

nové, co by mohlo ohrozit jeho postavení.

Dumortierit pomůže Kozorohovi odhalit a odstranit nežádoucí modely chování. Dává mu důvěru a

jistotu, s níž si může zachovat kontrolu na d svým životem i bez zmíněných „jistot“. Podporuje pozitivní životní

postoj a zprostředkovává vzletný životní pocit, díky němuž může sám sobě i ostatním dopřát více volnosti.

Pokud pravidla a zákony, které ho zajišťují, začnou kozoroha vzdalovat od života a pocitů, jež podřizuje

vlastním zákonům a které mnohdy nesouhlasí s jeho rozumovými důvody, morganit mu pomůže odbourat pocit

vlastní důležitosti a navodí změnu. Umožní mu znovu si uvědomit své duševní potřeby a vyhradit jim místo,

které jim po právu náleží. Probouzí lásku k životu a všemu živému. Kozoroh zapomíná na svou ctižádost, opět

se dokáže radovat z duchovních činností, které nepřináší žádný zisk nebo výhru, a nachází prostor ¨pro volná

čas.

Velká snaživost Kozoroha a jeho vysoké nároky mu někdy zabraňují v tom, aby si vážil sám sebe a

svých úspěchů. Všechno by mělo být ještě lepší, krásnější, rychlejší, prostě dokonalejší, než právě je.

Soustřeďuje se proto často na chyby a na věci, jichž ještě nedosáhl. Sluneční kámen mu pomáhá znovu si

uvědomit vlastní schopnosti, sílu, kterou v sobě má, a zvyšuje pocit vlastní hodnoty, jelikož zaměřuje jeho

pozornost na to, co již dokázal a úspěchy, které ho potkaly – a Kozoroh, pokud se na to podívá ze správného

úhlu, jich má většinou hodně. Sluneční kámen mu dává radost ze života, optimizmus a touhu po nových činech.

Protože Kozoroh plní své úkoly přesně a bere je velmi vážně ,a snadno se dostává do stresových

situací, kdy na něj útočí příliš mnoho různých věcí. Černý turmalín mu přináší flexibilitu a schopnost zůstat i ve

chvíli velkého vypětí klidným a vyrovnaným. Pomáhá mu vymezit se vůči požadavkům okolí a chrání ho před

negativními myšlenkami.