Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÁHY 23. 9. – 22. 10.

Rovnováha

Vládnoucí planeta: Venuše

Živel: vzduch

Kvalita: základní/jang

Motto: „Zvažuji a vyrovnávám“

Ro

ční období: rovnodennost, čas rovnováhy v přírodě

Tělo: ledviny, pánev, žlučník, kůže

Rovnodenností ve znamení Vah začíná podzim Den a noc jsou v rovnováze a také znamení Vah

představuje především vyrovnaný stav. Začíná nová fáze vývoje, podobná té, které na jaře vévodí Skopec ,

má však protichůdný charakter. Dny jsou zřetelně kratší než noci a začíná temné, chladné roční období.

Vítězství světla a slunce na jaře symbolizovalo opětovné procitnutí individuality a vývoj ega, ve znamení Vah

však význam tohoto vývoje pozvolna ustupuje. Do popředí se dostávají mezilidské a společenské vztahy.

Jednotlivec se spojuje s jinými a vytvářejí společenství nebo partnerství. Harmonické spolužití si žádá, aby

egoistická přání a potřeba prosazení a realizace jedné osob ustoupily do pozadí a podřídily se kompromisům,

které zohledňují potřeby všech. Váhy se vždy usilují začlenit do okolního prostředí a odstranit napětí. Své

vlastní potřeby proto nechávají stranou.

Jelikož zrozencům Vah vládne živel vzduchu, jsou od přírody přátelští. Jejich cit pro společenská

pravidla a konvence a schopnost empatie jim propůjčuje velký diplomatický talent. Často jsou známí a vážení

právě kvůli své laskavosti a taktnímu chování.

Mají velmi rozvinutý také smysl pro spravedlnost, který vyjadřuje jejich snahu o rovnováhu,

znázorněnou symbolem vah, atributem bohyně Spravedlnosti (Justitia)

Cit pro harmonii se projevuje v jejich touze po kráse a estetičnosti, ať se již týká vlastního zevnějšku

nebo stylového zařízení prostředí, ve kterém žijí.

1.dekáda: 23. 9. – 2. 10.

Vládce: Měsíc

V první dekádě se projevuje zejména úsilí Vah o mír a harmonii. Jejich duševní rovnováhu, jejíž

symbolem je vláda Měsíce, velmi ovlivňuje okolí a lidi, s nimiž se stýkají. Velmi těžko nesou napětí a neklid.

Všude se pokoušejí sjednat smír, vytvářet a udržovat harmonickou, klidnou atmosféru. Pomáhá jim přitom

velká schopnost vcítit se do jiných lidí a vnímat potřeby svých partnerů nebo kolektivu. Snadno nacházejí

kompromisy, s nimiž jsou spokojeny obě strany. Vidí všude to, co spojuje, vždy zdůrazňují to, co je společ

různým názorům a hlediskům a tak vytvářejí základnu pro společné myšlení a jednání.

Serpentin

Chemické složení: Mg6(OH8/Si4O10), vrstevnatý silikát

Stopové prvky: hliník, chrom, železo,mangan, nikl

Krystalová struktura:jednoklonná

Serpentin umožňuje kvalitám první dekády Vah, aby se naplno projevily. Jeho základní charakter

určuje obsah hořčíku, který přináší klid a vnitřní mír.

Za další aspekt svého působení vděčí serpentin metamorfóze, která provázela jeho vznik. Prahorniny,

obsahující peridot (olivín), se za působení tlaku a tepla změnily na serpentin. Hornina přitom zůstala v pevném

stavu, pouze její chemické součásti se míchaly, až byla nastolena nová rovnováha.

Okolnost přijetí vnějšího vlivu („tlaku“) je analogická potřebám a přáním lidí, které působí na zrozence

Vah. Serpentin proto posiluje schopnost jeho vcítění, vědomého vnímání požadavků jiných, a pomáhá měnit

osobní pocity a nálady tak, aby byly v souladu spotřebami protějšku a nevyvolávaly konflikt. Podporuje

schopnost vzájemně se domluvit, najít řešení, které usmíří obě strany a posiluje altruizmus. Tak může

vzniknout nová harmonie stabilita, jež se neomezuje pouze na jednotlivce, nýbrž zahrnuje všechny zúčastně

bytosti a vytváří klidnou atmosféru.

To vše má vliv na emocionální stabilitu jednotlivce. Vnímá-li vědomě vnější vlivy a dobrovolně se snaží

být s nimi v souladu, nemusí již proti nim bojovat. Serpentin odstraňuj emocionální nejistotu a nerovnováhu,

jejíž příčinou jsou psychické reakce na podvědomě vnímané vnější vlivy a požadavky.

Na tělesné úrovni má serpentin uklidňující vliv, uvolňuje křeče a podporuje základní látkovou výměnu.

2.dekáda: 3. 10. – 12. 10.

Vládce: Saturn

Saturn v druhé dekádě zdůrazňuje smysl Vah pro spravedlnost. Zakládá se na snaze o rovnováhu a

vyrovnanost, symbolizovanou obrazem vah, který znázorňuje světskou a nebeskou spravedlnost. Tento smysl

je založen na poznání zákona karmy, příčiny a účinku, a schopnosti podle toho i jednat.

Zrozenec Vah si uvědomuje, že každý čin nezbytně nese příslušné následky, musí být vrovnán. Snaha

o rovnováhu ovlivňuje celé jeho myšlení a jednání, a proto potřebuje dost času, aby se mohl správně

rozhodnout, nebo´t vždy důkladně zvažuje všechna pro a proti. Pokud se již jednou rozhodne a ujasní si, co má

dělat, pak na tom pracuje s nasazením všech sil a velmi idealisticky.

Úsilí Vah o rovnováhu se projevuje také ve schopnosti omezit (Saturn) své sebevyjádření a

neprosazovat se, a tak sladit své jednání s jinými lidmi, sjednotit se na společném „jmenovateli“. To pak určuje

i cit Vah pro společenská pravidla a normy, jelikož vědí, že jsou nutné pro harmonické vzájemné spolužití.

Smaragd

Chemické složení: Al2Be3(Si6O18), cyklosilikát

Stopové prvky: kalium, lithium, sodík, (chrom)

Krystalová struktura: šestereč

Smaragd, kámen 2. dekády Vah, posiluje smysl pro krásu, harmonii a spravedlnost.

Obsah berylia a šesterečná krystalová struktura podporují zase cílevědomé úsilí a zaměření na ideál. V

případě smaragdu na ideál rovnováhy, který je zásadní pro vnímání krásy, harmonie a spravedlnosti.

Snaha o rovnováhu neprojevuje v mineralogickém složení smaragdu – přítomností dvou

nejdůležitějších elektrolytů a protihráčů v lidském těle: sodíku a kalia. Jejich rovnováha je životně důležitá

zásadní pro fungování celého organizmu.

Tam, kde jsou rovnováha harmonie narušeny, smaragd stimuluje všechnu dostupnou energii k jejich

opětovnému nastolení.

Stopový obsah chrómu mu propůjčuje schopnost sladit touhu jednotlivce po individuální sebeurčení a

seberealizaci s potřebou vyrovnaného, harmonického vztahu s jinými lidmi.

Podporuje jednotu mezi manželi a partnery,přátelství, lásku, otevřenost, potřebu spolupráce a

vzájemného porozumění.

Posiluje schopnost myslet a jednat v souznění s vyšší harmonií.

Přináší bdělý a jasný vhled až jasnozřivost a pomáhá nám v hledání pravdy.

Na tělesné úrovni posiluje zrak a léčí záněty dutin a horních dýchacích cest. Přitom je zajímavé

pozorovat, že rýma nebo infekce čelních nebo nosových dutin často souvisí s nesouladem v blízkém okolí

člověka. Smaragd regeneruje všeobecně: ve fyzické, psychické i duchovní oblasti.

3.dekáda: 13. 10. – 22. 10.

Vládce dekády: Jupiter

Ve třetí dekádě se projevuje zejména diplomatický talent Vah. Jejich přátelské a taktní chování i

schopnost pohybovat se přiměřeně danému společenskému rámci je předurčují do role zprostředkovatele a

mírotvorce.jako nikdo jiný dokáží tvořit a udržovat harmonické a plodné kontakty. Přitom zastávají filosofii

lásky, krásy a rovnováhy.

Pod vedením Jupitera, vládce této dekády, se oblast vlivu Vah rozšiřuje nad osobní rámec: uvědomují

si své působení, svou roli a odpovědnost pro zachování míru a celkové harmonie v této kosmické hře. Jejich

cílem je život v souladu s lidmi, přírodou a vesmírem.

Váhy vnímají samy sebe prostřednictvím partnera nebo kolektivu, s nimiž se identifikují a jejichž

názory dokáží zastupovat s idealistickým nadšením, taktně a diplomaticky.

Jadeit

Chemické složení:NaAl(Si2O6), inosilikát

Stopové prvky: vápník, hořčík, železo

Krystalová struktura:jednoklonná

Jadeit obsahuje různé minerální látky, povzbuzující i uklidňující. Proto je schopen ve všem sjednat

rovnováhu. Působí tak, jak je právě zapotřebí: je-li člověk příliš pasivní, stane se aktivním, je-li hektický a

podrážděný, přinese mu klid a zotavení. Po nějakém čase člověk dosáhne stabilní stav a vnitřní rovnováhu,

která může být základem pro uskutečňování záměrů a ideálů štěstí, krásy a harmonie a jejich projevů ve světě.

Pomocí jadeitu člověk rozvíjí cit propravou míru a smysl pro takt a diplomatické jednání.

Stav, který jadeit zprostředkovává, se podobá životnímu pocitu, plynoucímu z čínské způsobu života a

kultury, v níž byl po celá tisíciletí považován za talisman,přinášející štěstí. Představuje ideál mírného,

vyrovnaného životního stylu v harmonii se sebou samým, bližními, v souladu přírodou a vesmírným celkem.

Člověk získává zdraví, štěstí, úspěch a dlouhý život.

Jadeit nás činí aktivními a dává nám radost z jednání, zároveň nám však vždy zachovává smysl

propravou míru a rovnováhu, jelikož jeho pomocí získáváme jasný přehled o tom, jak působí jednotlivec svým

myšlením a jednáním na harmonii celku.

Na fyzické úrovni povzbuzuje jadeit funkci ledvin.Ledviny jakožto „orgán rovnováhy“ se stará o

vyrovnaný stav vody, solí a kyselin v těle a v duševní oblasti zabezpečuje emocionální stabilitu.

Jadeit aktivuje nervový systém a nadledviny a způsobuje rychlé reakce.

Harmonizující kameny Vah

Touha Vah za každou cenu zachovat mír a harmonii způsobuje, že těžko snášejí napětí, konflikty a

názorové rozdíly. Velmi dlouho pak dokážou skrývat a potlačovat své osobní názory a pocity, „aby byl klid“.

Když pak přesto některé z nich jen tak „mimochodem“ vycházejí najevo, mohou to jiní vnímat jako

neupřímnost. Jejich skutečné přátelství a zdvořilost se mohou stát pouhou maskou. Malachit posiluje schopnost

Vah konfrontovat se s jinými a upřímně projevit své vlastní pocity.

Také lais lazuli jim pomůže nezakrytě prezentovat vlastní mínění a názory, spontánně a čestně, aniž by

dlouho přemýšleli nad důsledky“. Podporuje je v poznání vlastní pravdy a jejich nezávislost na názorech jiných.

Tendence Vah důkladně zvažovat všechny důsledky svých činů a přemýšlet o různých možnostech si

žádá velmi dlouhou dobu, během níž se část ani nedokážou rozhodnout, zůstávají „ve vzduchoprázdnu“ a

nemají sílu udělat nic konkrétního. Červený jaspis v nich podpoří „bojovou náturu“, upřímnost a poctivost vůči

sobě, posílí jejich rozhodnost a schopnost postavit se čelem k problému. Upevňuje vůli, pomáhá proměňovat

myšlenky v činy a zvládat i nepříjemné úkoly.

Heliotrop podporuje schopnost Vah vymezit se vůči okolí a posiluje jejich ego. Jelikož se realizují skrze

vztahy s jinými lidmi, zdá se jim někdy těžké mít vztah jenom k sobě. Heliotrop jim pomůže udělat také něco

pro sebe a užívat si život ve vzácné samotě.