Jdi na obsah Jdi na menu
 


LEV 23. 7. – 22. 8.

Tvo

řivá síla

Vladce: Slunce

Živel: oheň

Kvalita: pevné/jang

Motto: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“

Roční období: čas dozrávání plodů

Tělo: srdce, krevní oběh

Lev je znamením pokročilého léta, kdy má Slunce největší sílu. Vládce tohoto znamení je středem a

energetickým zdrojem naší soustavy a proto symbolizuje centrum osobnosti. Představuje plnou sílu a osobní

vyzařování člověka, který v tomto znamení dosahuje vrcholu svého působení.

Bohatství vnitřní síly, které bylo u Raka skryto ve světě pocitů, se tu vynořuje, osamostatňuje a tvořivě

využívá. Kreativita je pro Lva klíčovým slovem. Skrze svá díla realizuje své já a vyjadřuje svou nejvnitřnější

bytost. Je schopen velkých činů, v nichž se projevuje jeho jedinečnost. Mocné vyzařování a nezničitelné

sebevědomí i nutkání tvořit si svět podle vlastních přání, představ a měřítek činí ze Lva vrozeného vládce.

Přitom v zásadě považuje život za hru, jejíž pravidla určuje on sám. Ví, že je to on, kdo tvoří svou vlastní

skutečnost, sahající daleko za hranice jeho osoby. Snadno se stane pro mnohé vůdčí postavou, člověkem, který

dává impulsy a určuje rytmus, je středobodem svého okolí, podobně jako srdce v těle.

Příroda v tomto ročním obdobní přináší hojnost plodů, takže si můžeme brát plnými hrstmi,o nic není

nouze. Také Lev čerpá z této plnosti. Jeho životní pocit se podobá horkému, slunečnímu, bezstarostnému létu.

Je srdečný, upřímný, velkorysý a optimistický.

1. dekáda: 23. 7. – 1. 8.

Vládce dekády: Saturn

Pod vládou Saturna, který představuje formu a strukturu, se v této dekádě projevuje především

schopnost přání Lva utvářet svět podle svých představ a měřítek. Vnitřní duševní bohatství Raka se začíná

rozvíjet i navenek a dostává pevnou, viditelnou podobu.

Tvořivost, charakteristická pro Lva, se projevuje také jako organizační talent. Aura autority,

důstojnosti a sebevědomí mu umožňuje stát se postavou, s níž se mnozí identifikují, integrační prvkem a

vrozeným vládcem, který dokáže spojit různé lidi pro jeden cíl a k němu je i bezpečně dovést. Lev přitom svou

vůdčí roli vnímá jako poslání, povinnost, jejíž prostřednictvím dává lidem k dispozici svou sílu, své vědění a

dovednosti. Ví, že skrze všechno, co ztělesňuje a skrze svou životní zkušenost dává lidem něco důležitého.

Chryzoberyl

Chemické složení:Al2BeO4 oxid

Stopové prvky: titan

Krystalová struktura: kosočtvereč

V říši nerostů patří k 1. dekádě Lva. Jakožto oxid hliníku posiluje identitu a svůj vliv spojuje

s působením berylia, které dává sílu, cílevědomost a důslednost.

Upevňuje sebeovládání a disciplínu, strategické myšlení a organizační vlohy. Tím podporuje autoritu a

vůdčí schopnosti, které se zakládají na zaslouženě získaných vědomostech a dovednostech, na skuteč

kompetenci. Již od starověku je chryzoberyl považován za kámen regentů a vojevůdců.

Na duševní úrovni jeho obsah titanu podporuje přímost, samostatnost a duchovní důstojnost,

stabilizuje a stimuluje vyjádření individuality. Pomáhá člověku jít vlastní cestou, rozvíjet sílu a svéráz, který je

mu vlastní, a projevit vlastní kreativitu. Svým úporným zaměřením na cíl povzbuzuje člověka, aby dělal pouze

ty věci, které odpovídají jeho založení a hledal možnosti vyjádření, které by byly v souladu s jeho jedinečnou

osobností. Přitom vynáší na světlo skryté talenty.

Na fyzické pláni chryzoberyl posiluje schopnost samoléčení, pomáhá proti nemocním a zánětům

v hrudní oblasti a stimuluje činnost jater.

2. dekáda: 2. 8. – 12. 8.

Vládce: Jupiter

V druhé dekádě se projevuje zejména charismatické vyzařování Lva. Připadá mu snadné přesvědčit

jiné o sobě a o tom, že záležitost, v níž se právě nadšeně angažuje, je velmi dobrá. Rád prokazuje svou

velikost a velkorysost. Vůbec se rád ukazuje, umí postavit sám sebe do správného světla a sklízí proto velké

úspěchy. Obdiv ostatních je pro něj elixírem života.přispívá k tomu i jeho nezdolná sebedůvěra a nepolepšitelný

optimizmus. Nikdo nevěří sám sobě, své roli, kterou si v tomto životním dramatu sám určil a svému úspěchu

tak, jako on.

6ivot považuje za hru s nekonečnými možnostmi, které čekají pouze na to, aby je využil.

Zlatý topas

Chemické složení: Al2(F2SiO4), nesosilikát

Stopové prvky: fosfor

Krystalová struktura: kosočtvereč

Zlatý topas, zvaný také topas imperátorů, je již dávno považován za kámen Slunce, což odpovídá jeho

zlaté barvě i obsahu fosforu. Fosfor, řecky „fosforos“, „nosič světla“, je světlým ohnivým prvkem, který

uvolňuje zásoby energie a podporuje sebeurčení a charisma.

Zlatý topas je kámen, který jako žádný jiný povzbuzuje sebevědomí a sebejistotu. Svým obsahem

hliníku posiluje vědomí individuality a jedinečnosti a přináší tak člověku stabilní vnitřní jistotu, pevnou důvěru

ve vlastní schopnosti. Pomáhá mu nejenom poznat svou sílu, nýbrž také spatřovat své přednosti a talenty ve

správném světle a přesvědčivě je prezentovat. Může tak neustále rozšiřovat oblast svého vlivu, využívat tento

prostor pro vývoj a svobodný rozvoj své osobnosti (Jupiter) a naplňovat ho svými ideami a představme (Lev).

Stále víc a víc určuje směr a cíl svého života a stává se původcem svých úspěchů. Rostoucí sebevědomí mu

propůjčuje mocné charismatické vyzařování. Vědomí vlastní velikosti mu dovoluje být velkorysým i vůči jiným.

Učí se chápat život jako hru neomezených tvůrčích možností, které čekají na své využití a ztvárnění ve viditelné

formě, aby přinášely radost a naplnění svému tvůrci i ostatním lidem

Na fyzické úrovni zlatý topas posiluje nervovou soustavu, především oblast slunečního plexu, která

souvisí s pocitem jistoty a sebedůvěry. Zlatý topas účinně pomáhá lidem kteří trpí trémou, a jak víme, nebývají

jí ušetřeny ani osobnosti zvyklé na vystupování před velkým publikem.

3. dekáda: 13. 8. – 22. 8.

Vládce dekády: Mars

Třetí dekáda odpovídá touze Lva po seberealizaci a jeho silné vůli. Je si vědom jedinečnosti své

osobnosti, svých zvláštních vloh a schopností a ví, jak je využít. Podnikavost a ctižádostivost, nutkání udělat

něco velkého, mu pomáhají prosadit ideje a stavějí základ pro jeho vůdcovské nároky. Chce být prvním a

nelepším. Pro Lva má velký význam možnost neomezného a svobodného projevu a využití. Prožívá a definuje

sám sebe skrze své skutky a svou tvorbu, jsou součástí jeho bytosti, jejím vnějším a viditelným vyjádřením.

Hrdý a svébytný, ví, že si sám určuje svůj osud a utváří obraz svého života.

Citrin

Chemické složení:SiO2, oxid

Stopové prvky: železo, hliník, lithium, sodík

Krystalová struktura: trigonální

Třetí dekádě Lva je přidělen citrin. V ideálním případě je zlatožlutý, což ho spojuje se Sluncem, obsah

železa zase s dynamickým válečníkem Martem, který vládne této dekádě. Povzbuzuje tělesné i duchovní

energie, pomáhá je vyvést na světlo a tvůrčím způsobem využit v projektech, které se vyplatí. Podobně jako

všechny kameny patřící ke Lvu i on podporuje individualitu a sebevyjádření. Posiluje schopnost bez ostychu se

držet svých přání, nepotlačovat své nároky, nýbrž prosazovat je,pomáhá uskutečňovat nápady a představy a

zdolávat odpor. Dává nám především sebedůvěru a schopnost uplatnit se.

Umocňuje potřebu svobody a sebeurčení, zdravou ctižádost a vědomí, že neexistuje nic, čeho bychom

nemohli dosáhnout,pokud skutečně chceme. Přináší nám radost ze života a dynamičnost lidí, kteří jsou

přesvědčení o sobě a své síle, jimž není žádná překážka příliš vysoká a žádná cesta příliš daleká, aby nemohli

uskutečnit své plány.

Citrin pomáhá překonávat deprese, jejichž příčinou je strach a nejistota, která nám zabraňují svobodně

se projevit a uskutečnit tak své představy a myšlenky. Dává nám sílu a sebevědomí, abychom se dokázali

vymanit z vlivů, které nás utiskují.

Podporuje schopnost vyrovnávat se s věcmi, jaké skutečně jsou a duchovně zpracovat všechny

zážitky.

Proto na tělesné úrovni podporuje trávení, funkci žaludku, sleziny a pankreatu a posiluje nervy.

Harmonizující kameny Lva

Lev je pyšný a proto se velmi nerad podřizuje cizí vůli. Jeho přirozená autorita a vůdčí schopnosti se

mohou vyvinout v aroganci a despotizmus, stanou-li se samoúčelem a slouží pouze k vyvyšování sebe sama a

udržování osobních mocenských nároků. Kunzit učí Lva pokoře a umožňuje mu poznat, že i on je součástí

vyššího uspořádání a jeho vlastní vůle nemusí být nutně mírou všech věcí. Posiluje jeho schopnost milovat a

poddat se, pozornost ke všemu živému a vnímání potřeb jiných lidí a živých bytostí. Tak se může z vládce stát

král, který skutečně chápe hlubokou pravdu starého výroku: „Pravý král je prvním sluhou svých poddaných“.

Diamant podporuje Lva v sebepoznání. Pomocí diamantu poznává, kde obraz osobnosti, který si

buduje, a role, kterou hraje, nejsou již v souladu s jeho vnitřní bytostí a realitou. Ukazuje mu, kde

z pohodlnosti nebo snahy po uplatnění učinil nesprávná rozhodnutí nebo kompromisy, jimiž zradil své původní

cíle a ideály. Posiluje tak smysl pro etické chování a zušlechťuje jeho charakter. Spíše dramatickému

temperamentu a subjektivnímu, na sebe zaměřenému myšlení Lva dodává více jemnosti a objektivity, a

pomáhá mu uvědomit si, že i on se musí stále ještě učit.

Ve velkých skupinách se Lev často cítí nespokojený a nejistý, jelikož se mu zdá těžké projevit se jako

jeden z mnoha lidí. Dravit (hnědá odrůda turmalínu) pomáhá zrozenci Lva rozvíjet sociální cítění a

společenskou angažovanost, schopnost empatie a identifikace s celkem, aniž by ztratil cit pro sebe sama a

vlastní potřeby. Propůjčuje jeho tvořivosti prostou pragmatickou kvalitu, která se snoubí s řemeslnou zručností.