Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠTÍR 23. 10. – 21. 11.

Prom

ěna

Vládnoucí planeta: Pluto

Živel: voda

Kvalita: pevné/jin

Motto: „Hledám a toužím“

Roční období: čas, v němž vnější příroda umírá

Tělo: pohlavní orgány

Znamení Štíra představuje roční období, v němž příroda umírá“. Životní síly ustupují, rostliny

soustřeďují svou sílu do semen, která ve skrytu pod zemí čekají na jaro, na nový život. Člověk nejsilněji prožívá

pomíjivost hmoty, vnější podoby věcí, která nikdy netrvá dlouho, neboť je podřízena neustálé proměně. Čím víc

je náš život založen na vnější formě a materiálních hodnotách, čím víc se s nimi identifikujeme a domníváme si,

že tvoří jednou realitu, tím bolestnější a strašlivější je pro nás proces proměny, který trvá tak dlouho, dokud

nepochopíme, že základem veškerého života je duchovní realita. To je úkolem Štíra.

Proto se vždy snaží proniknout za kulisy vnějších forem a objevovat tajemství života, jeho skuteč

energetické základy a souvislosti. Setkává e přitom s nejhlubšími vrstvami vědomí, se svými vášněmi, skrytými

motivy a pocity, se svým stínem, a pomalu, krok za krokem se vymaňuje z pout hmotného světa.

Zároveň stále víc poznává „řeku života“ a zákonitost věčného vznikání a zanikání, kterou dokáže

akceptovat. Již sem nemusí snažit udržovat přirozený chod věcí použitím moci či manipulací, nebo, což je druhý

extrém, cítit se jako bezmocná oběť osudu. Nyní s vědomím nesmrtelnosti poznává, že smrt je pouze proměnou

vnější formy neustále se obnovující síly ducha, jímž je život, a tímto poznáním se osvobozuje.

Vnitřní poznání je skutečný pramen, z něhož Štír čerpá svou obrovskou sílu. Odvážně, vytrvale, pevně

a bez kompromisů prosazuje nadosobní cíle a ideály, a sebe při tom nešetří. Vášnivá touha po pravdě a skrytém

pozadí všech věcí mu umožňuje překonávat vnitřní i vnější překážky, přemoci své ego a očistit se.

Štíra nejlépe vystihuje obraz Fénixe, mytologické ptačí bytosti, která se vrhá do ohně, avšak ještě

řivější znovu povstává ze svého popela a dokazuje tak nesmrtelnost své čisté podstaty a iluzorní charakter

smrti.

Znamení Štíra v sobě uchovává základní vědění o narození, smrti, znovuzrození, nejhlubších

tajemstvích lidského života,kterého člověk dosáhne teprve tehdy, když překoná sám sebe, statečně a pevně

nepostaví zkouškám, vyrovná se s temnou stránkou bytí a vlastní osobnosti a tak se promění.

1. dekáda: 23. 10. – 2. 11.

Vládce dekády. Mars

S první dekádou souvisí nekompromisní, vášnivá touho Štíra vše probádat, jeho schopnost proniknout

do skrytých oblastí lidské psyché a snaha poznat tajemství života.

Člověk se v této chvíli neuspokojuje povrchními, konvenčními názory na skutečnost, nýbrž chce hledat

příčiny a souvislosti, které stojí za jevovou formou věcí. Štír má velký zájem o síly a energie, které jsou

základem světa hmotných projevů a obvykle zůstávají skryty všednímu vědomí Používat charakteru. Proto se

Štír neustále dostává do situací, v nichž je nucen zkoumat své úmysly a proměňovat své pudy,zaměřené pouze

na vlastností přežití. Poté může svou sílu a nabytou charakterovou pevnost obětovat nadosobnímu ideálu a pro

blaho všech živých bytostí.

AŤ je již cíl Štíra jakýkoliv, vše dělá s velkou odvahou, vytrvalostí, pevnou vůlí a vášnivě využívá

všechny síly, které má k dispozici.

Granát (Almandin)

Chemické složení : Fe3Al2(SiO4)3, nesosilikát

Stopové prvky: žádné

Krystalová struktura: krychlová

Granát je odedávna známý jako „karbunkul“. Povídalo se o něm, že svítí ve tmě, a lidé to chápali nikoli

v materiálním, nýbrž v duchovním smyslu. Osvětluje „temnou duši“ a v čase největší nouze, kdy se vše zdá být

nesmyslné a bezvýchodné, přináší světlo a naději.

Je to kámen hrdiny, který musí na cestě hledání „živé vody“ projít různými zkouškami a v „podsvětí“

přemoci stín svého ega, aby se očistil a upevnil svůj charakter. Pokud uspěje, bude přijat mezi bohy a stane se

nesmrtelným. Tuto „cestu zasvěcení“ popisuje mnoho pohádek a mýtů, např. mýtus o Héraklovi.

Granát je tedy kámen pro krizové situace, pomáhá nám chápat je jako zkoušky, z nichž se máme

poučit a přijmout je jako zastávky na cestě vnitřní proměny.

Pomáhá nám proměnit vášně, zlost, závist, agresivitu, beznaději a rezignaci n odvahu, vytrvalost a

pevnou vůli, abychom mohli obstát v životních zkouškách a vyjít z nich s novou sílou a sebedůvěrou.

Krychlová struktura granátu uvolňuje bloky, odstraňuje přežité představy a způsoby chování,

nepotřebná tabu a zábrany, umožňuje tedy proměnu a nový počátek. Nejdříve zvětší vnitřní napětí, abychom

mohli uvidět problém ve skutečném světle.

Tím, že se člověk osvobodí z pout egoistických pudů a emocionálního balastu, získá schopnost pohledět

dál, za svůj osobní obzor, a možnost použít svou sílu namísto vnitřních zápasů ve prospěch nadosobních cílů a

k dobru společenství. Pomáhá také ke zdravé, vyrovnané sexualitě a radosti ze života.

2. dekáda: 3. 11. – 12. 11.

Vládce dekády: Slunce

Tématem druhé dekády Štíra je překonání sebe sama a očista, neboli smrt ega, kterou symbolizuje

Slunce, astrologický symbol vědomého projevu osobnosti.

Zatímco jsme se v první dekádě dostali do oblasti, která je základem materiálního světa jevů, a poznali

tvořivé síly a energie,nyní jsme konformování s vlastními psychickými obsahy a skrytými stránkami své

osobnosti. Na temné, nepříjemné stránky, vytěsněné součásti naší psyché obsahující spíše bolest a traumata,

musíme pohlédnout ve světle vědomí (Slunce), osvobodit je a znovu integrovat. Neboť právě tyto věci, které

potlačujeme, nás činí závislými, nesvobodnými a manipulovatelnými, a omezují naše prvotní schopnosti a

možnosti. Tento proces není vždy příjemný, avšak nakonec je to jediná cesta k jednotě původní bytosti,

k vědomí jádra vlastní bytosti.

Teprve když vysvobodíme „démony, které jsme kdysi uvěznili v hloubi podvědomí a stvořili jsme si své

„peklo“, můžeme v sobě znovu poznat duchovní bytost. Velkou sílu, korá plyne z toho, že překonáme své ego a

„projdeme peklem“, můžeme pak využít konstruktivně a ve prospěch všech.

Obsidián

Chemické složení: SiO2 + Fe2O3 + H2O, oxid

Stopové prvky: hliník, uhlík, vápník,kalium, sodík, železo

Krystalová struktura:amorfní

Obsidián nese v sobě vlastnosti, charakteristické pro druhou dekádu Štíra. Od nejstarších dob byl

používán při kultovních praktikách a magických rituálech. Ve středověku se o něm říkalo, že dokáže vyhánět

démony. Skutečně má tuto schopnost, ačkoli ji dnes chápeme v jiné souvislosti než tehdejší lidé.

Obsidián vzniká náhlým ochlazením vulkanické lávy vzduchem nebo vodou, tedy následkem „tepelného

šoku“. Má schopnost odstraňovat důsledky tělesných a duševních traumat. Pod slovem „šok či „trauma“

rozumíme zážitek, během nichž je naše vědomí zaplavováno tak intenzivními podněty (bolestí, pocity, vjemy),

že je již nedokáže zpracovat. Naši reakcí je zkrat, úplná nebo částečná ztráta vědomí. Naše vědomí přitom

velmi přesně zaznamenává vjemy a pocity, spojené s touto událostí, většinou si však nemůžeme na ně

vzpomenout.

Vědomí je kvůli své ochraně zamklo za dveře s nápisem, „nebezpečné“ či „nepříjemné“, nebo´t se

obává, že by ho vzpomínky na tyto věci mohly opět přemoci. Za těmito dveřmi se mohou skrývat také naše

skutky, které považujeme za „špatné“, „zlé“ nebo je hodnotíme jako „selhání“, všechny nepříjemné stránky

našeho života. Nicméně mohou být aktivovány i mnohem později, v podobných situacích nebo podobnými

podněty, a ovlivnit tak naše myšlení a jednání ve smyslu minulých zkušeností, ačkoli to momentální stav

nevyžaduje. Člověk jako „posedlý“ trvá na určitém modelů chování, které mu spíše škodí než prospívá a často

ani sám neví, proč tak jednal a proč se ho náhle zmocnily právě tyto pocity. To jsou „démoni“, o nichž mluvili

lidé ve středověku a které dokáže osvobodit právě obsidián.

Umožňuje nám proniknout do těchto skrytých oblastí, otevírá přístup k zavrženým stránkám osobnosti

a uvolňujeme síly, energie a pocity, které jsou v nich spoutané. Tento proces může být pro nás velmi

dramatický, bolestný či chaotický, než tyto skryté obsahy uvedeme do vztahu s realitou, integrujeme je do

svého vědomí, uvolněné síly použijeme pro nové cíle a vznikne takový nový pořádek. Získáme tím nové resp.

své staré, původní schopnosti lepší intuici až jasnozřivost a zjemněné vnímání.

Amorfní krystalová struktura obsidiánu souvisí zejména s oblastí citů a tzv. podvědomím, proto

bychom ho měli používat především při meditaci sou s křťálem, abychom usnadnili analytické zpracování a

integraci vynořujících se pocitů do reality všedního vědomí. Pokud nemáme ještě mnoho zkušeností v této

oblasti nebo odpovídající vzdělání, je lepší svěřit se při těchto cestách do hloubky našeho nitra zkušenému

průvodci.

3.dekáda: 13. 11. – 21. 11.

Vládce dekády: Venuše

Třetí dekáda člověku přináší hlubokou touhou po dokonalém sjednocení a překonání všech osobních a

tělesných omezení.

Štír vyhledává intenzivní emocionální zážitky, které ho vedou za hranice vlastní osobnosti a mohou

přitom podstatně změnit jeho i ostatní. Tuto dekádu charakterizuje mocné vyzařování, téměř magicky přitažlivá

síla a schopnost uskutečňovat přání a představy, které zmíněné intenzivní zážitky přitahují.

Člověk se přitom konfrontuje se svými stinnými stránkami i s pocity jiných lidí a musí se vyrovnávat

s problematikou moci a bezmoci, svobody a závislosti v mezilidských vztazích.

Zkušenosti a poznatky, které v ideálním případě vedou ke zralé emocionální svobodě a svébytnosti,

tvoří pak základ duchovního vizionářství, filosofického porozumění a duchovní svobody nadcházejícího znamení

Střelce.

Malachit

Chemické složení: Cu2(OH)2CO3 + H2O, uhličitan

Stopové prvky: vápník, železo

Krystalová struktura: jednoklonná

Také malachit, patřící k Venušině dekádě Štíra, je již dávno známý kámen, opředený mýty a

legendami. Ve všech kulturách, počínaje Egyptem a Germány konče, byl spojován s ženským principem Venuše

a reprezentoval její magickou přitažlivost, svůdnou krásu a smyslnost. Bezvýhradně se jí poddat bylo

považováno za bezpečné, a proto měl malachit především v našem křesťanském tisíciletí většinou špatnou

pověst.

Malachit nám pomáhá intenzivně prožívat vlastní přání, potřeby, emoce a vášně a posiluje schopnost

vciťovat se také prožívání jiných. Umožňuje nám uvědomit si potlačované pocity a probouzí vnitřní obraznost.

Sny, představy a fantazie ožívají. Odstraňuje stud a zábrany, člověk se stává zvídavým a má rád riziko. Proto

není divu, že s jeho pomocí snadno překročíme to co jsme doposud považovali za „hranici slušnosti“, abychom

mohli uskutečnit své sny a fantazie.

Archaický, opojně dráždivý životní pocit, k němuž se pomocí malachitu dostaneme, již v naší

společnosti nenachází příliš mnoho možností projevu. Je tabuizován, a proto se k nám vrací ve zvrácené,

„znetvořené“ podobě. Představuje však nevyhladitelnou základní potřebu člověka spojovat se tímto

způsobem,překonávaje vlastní hranice, nejenom s jinými lidmi, nýbrž se životní sílou samotnou, K těmto

vrstvám své osobnosti je nutné zaujmout nějaký postoj, stanovit jim nějaké hranice, ale každopádně se

musíme konfrontovat s temnou stránkou světa svých pocitů, napři. Se závistí,závislostí,pocity moci a bezmoci,

a mít možnost je uvolnit. Jak s nimi pak člověk naloží, na to již malachit nemá vliv. Pomáhá pouze uvědomit si

je.

Využijeme-li poznatky, které zprostředkovává, získáme více svobody a samostatnosti,přirozené, nikoli

křečovité erotické vyzařování, přitažlivost a chuť do života.

Podobné jako na duševní úrovni,způsobuje malachit i na tělesné úrovni uvolnění, zejména při

menstruačních obtížích. Ulehčuje porod,podporuje vývoj ženských pohlavních orgánů a léčí jejich nemoci.

Pomáhá při těžkostech sexuální povahy, zejména jsou-li spojeny se špatnými zážitky z minulosti.

Harmonizující kameny Štíra

Jelikož se Štír zabývá „pozadím“, většinou těžko dokáže přijímat upřímné přátelství a přízeň – mohlo

by být za tím přece něco jiného. Často bývá nedůvěřivý, ostražitý a těžko se otevírá jiným lidem. Velmi

kontroluje projevy svých pocitů. Chryzopras mu přinese méně ¨svázanosti a důvěru v přirozené procesy života.

Podporuje zpracování špatných zkušeností a duševních poranění,pomáhá odpouštět, což někdy Štír neumí,

protože je velmi citlivý.

Fluorit vysvobozuje Štíra z pout starých vzorců nutkavého myšlení a jednání. Zprostředkovává mu

poznatky, nezbytné k tomu, aby se vymanil z koloběhu neustále se vracejících zážitků a svobodně a svébytně

utvářel svůj život.

Intenzivní prožívání nejzákladnějších zkušeností lidského života způsobuje Štíru hluboké krize a těžké

vnitřní zápasy. Zoisit mu pomáhá přijmout i vlastní slabost. Přenáší mu naději a podporuje duševní i tělesnou

regeneraci. Stabilizuje jeho poznání a pomáhá mu uplatnit je v životě.

ŠTÍR 23. 10. – 21. 11.

Proměna

Vládnoucí planeta: Pluto

Živel: voda

Kvalita: pevné/jin

Motto: „Hledám a toužím“

Roční období: čas, v němž vnější příroda umírá

Tělo: pohlavní orgány

Znamení Štíra představuje roční období, v němž příroda umírá“. Životní síly ustupují, rostliny

soustřeďují svou sílu do semen, která ve skrytu pod zemí čekají na jaro, na nový život. Člověk nejsilněji prožívá

pomíjivost hmoty, vnější podoby věcí, která nikdy netrvá dlouho, neboť je podřízena neustálé proměně. Čím víc

je náš život založen na vnější formě a materiálních hodnotách, čím víc se s nimi identifikujeme a domníváme si,

že tvoří jednou realitu, tím bolestnější a strašlivější je pro nás proces proměny, který trvá tak dlouho, dokud

nepochopíme, že základem veškerého života je duchovní realita. To je úkolem Štíra.

Proto se vždy snaží proniknout za kulisy vnějších forem a objevovat tajemství života, jeho skuteč

energetické základy a souvislosti. Setkává e přitom s nejhlubšími vrstvami vědomí, se svými vášněmi, skrytými

motivy a pocity, se svým stínem, a pomalu, krok za krokem se vymaňuje z pout hmotného světa.

Zároveň stále víc poznává „řeku života“ a zákonitost věčného vznikání a zanikání, kterou dokáže

akceptovat. Již sem nemusí snažit udržovat přirozený chod věcí použitím moci či manipulací, nebo, což je druhý

extrém, cítit se jako bezmocná oběť osudu. Nyní s vědomím nesmrtelnosti poznává, že smrt je pouze proměnou

vnější formy neustále se obnovující síly ducha, jímž je život, a tímto poznáním se osvobozuje.

Vnitřní poznání je skutečný pramen, z něhož Štír čerpá svou obrovskou sílu. Odvážně, vytrvale, pevně

a bez kompromisů prosazuje nadosobní cíle a ideály, a sebe při tom nešetří. Vášnivá touha po pravdě a skrytém

pozadí všech věcí mu umožňuje překonávat vnitřní i vnější překážky, přemoci své ego a očistit se.

Štíra nejlépe vystihuje obraz Fénixe, mytologické ptačí bytosti, která se vrhá do ohně, avšak ještě

řivější znovu povstává ze svého popela a dokazuje tak nesmrtelnost své čisté podstaty a iluzorní charakter

smrti.

Znamení Štíra v sobě uchovává základní vědění o narození, smrti, znovuzrození, nejhlubších

tajemstvích lidského života,kterého člověk dosáhne teprve tehdy, když překoná sám sebe, statečně a pevně

nepostaví zkouškám, vyrovná se s temnou stránkou bytí a vlastní osobnosti a tak se promění.

1. dekáda: 23. 10. – 2. 11.

Vládce dekády. Mars

S první dekádou souvisí nekompromisní, vášnivá touho Štíra vše probádat, jeho schopnost proniknout

do skrytých oblastí lidské psyché a snaha poznat tajemství života.

Člověk se v této chvíli neuspokojuje povrchními, konvenčními názory na skutečnost, nýbrž chce hledat

příčiny a souvislosti, které stojí za jevovou formou věcí. Štír má velký zájem o síly a energie, které jsou

základem světa hmotných projevů a obvykle zůstávají skryty všednímu vědomí Používat charakteru. Proto se

Štír neustále dostává do situací, v nichž je nucen zkoumat své úmysly a proměňovat své pudy,zaměřené pouze

na vlastností přežití. Poté může svou sílu a nabytou charakterovou pevnost obětovat nadosobnímu ideálu a pro

blaho všech živých bytostí.

AŤ je již cíl Štíra jakýkoliv, vše dělá s velkou odvahou, vytrvalostí, pevnou vůlí a vášnivě využívá

všechny síly, které má k dispozici.

Granát (Almandin)

Chemické složení : Fe3Al2(SiO4)3, nesosilikát

Stopové prvky: žádné

Krystalová struktura: krychlová

Granát je odedávna známý jako „karbunkul“. Povídalo se o něm, že svítí ve tmě, a lidé to chápali nikoli

v materiálním, nýbrž v duchovním smyslu. Osvětluje „temnou duši“ a v čase největší nouze, kdy se vše zdá být

nesmyslné a bezvýchodné, přináší světlo a naději.

Je to kámen hrdiny, který musí na cestě hledání „živé vody“ projít různými zkouškami a v „podsvětí“

přemoci stín svého ega, aby se očistil a upevnil svůj charakter. Pokud uspěje, bude přijat mezi bohy a stane se

nesmrtelným. Tuto „cestu zasvěcení“ popisuje mnoho pohádek a mýtů, např. mýtus o Héraklovi.

Granát je tedy kámen pro krizové situace, pomáhá nám chápat je jako zkoušky, z nichž se máme

poučit a přijmout je jako zastávky na cestě vnitřní proměny.

Pomáhá nám proměnit vášně, zlost, závist, agresivitu, beznaději a rezignaci n odvahu, vytrvalost a

pevnou vůli, abychom mohli obstát v životních zkouškách a vyjít z nich s novou sílou a sebedůvěrou.

Krychlová struktura granátu uvolňuje bloky, odstraňuje přežité představy a způsoby chování,

nepotřebná tabu a zábrany, umožňuje tedy proměnu a nový počátek. Nejdříve zvětší vnitřní napětí, abychom

mohli uvidět problém ve skutečném světle.

Tím, že se člověk osvobodí z pout egoistických pudů a emocionálního balastu, získá schopnost pohledět

dál, za svůj osobní obzor, a možnost použít svou sílu namísto vnitřních zápasů ve prospěch nadosobních cílů a

k dobru společenství. Pomáhá také ke zdravé, vyrovnané sexualitě a radosti ze života.

2. dekáda: 3. 11. – 12. 11.

Vládce dekády: Slunce

Tématem druhé dekády Štíra je překonání sebe sama a očista, neboli smrt ega, kterou symbolizuje

Slunce, astrologický symbol vědomého projevu osobnosti.

Zatímco jsme se v první dekádě dostali do oblasti, která je základem materiálního světa jevů, a poznali

tvořivé síly a energie,nyní jsme konformování s vlastními psychickými obsahy a skrytými stránkami své

osobnosti. Na temné, nepříjemné stránky, vytěsněné součásti naší psyché obsahující spíše bolest a traumata,

musíme pohlédnout ve světle vědomí (Slunce), osvobodit je a znovu integrovat. Neboť právě tyto věci, které

potlačujeme, nás činí závislými, nesvobodnými a manipulovatelnými, a omezují naše prvotní schopnosti a

možnosti. Tento proces není vždy příjemný, avšak nakonec je to jediná cesta k jednotě původní bytosti,

k vědomí jádra vlastní bytosti.

Teprve když vysvobodíme „démony, které jsme kdysi uvěznili v hloubi podvědomí a stvořili jsme si své

„peklo“, můžeme v sobě znovu poznat duchovní bytost. Velkou sílu, korá plyne z toho, že překonáme své ego a

„projdeme peklem“, můžeme pak využít konstruktivně a ve prospěch všech.

Obsidián

Chemické složení: SiO2 + Fe2O3 + H2O, oxid

Stopové prvky: hliník, uhlík, vápník,kalium, sodík, železo

Krystalová struktura:amorfní

Obsidián nese v sobě vlastnosti, charakteristické pro druhou dekádu Štíra. Od nejstarších dob byl

používán při kultovních praktikách a magických rituálech. Ve středověku se o něm říkalo, že dokáže vyhánět

démony. Skutečně má tuto schopnost, ačkoli ji dnes chápeme v jiné souvislosti než tehdejší lidé.

Obsidián vzniká náhlým ochlazením vulkanické lávy vzduchem nebo vodou, tedy následkem „tepelného

šoku“. Má schopnost odstraňovat důsledky tělesných a duševních traumat. Pod slovem „šok či „trauma“

rozumíme zážitek, během nichž je naše vědomí zaplavováno tak intenzivními podněty (bolestí, pocity, vjemy),

že je již nedokáže zpracovat. Naši reakcí je zkrat, úplná nebo částečná ztráta vědomí. Naše vědomí přitom

velmi přesně zaznamenává vjemy a pocity, spojené s touto událostí, většinou si však nemůžeme na ně

vzpomenout.

Vědomí je kvůli své ochraně zamklo za dveře s nápisem, „nebezpečné“ či „nepříjemné“, nebo´t se

obává, že by ho vzpomínky na tyto věci mohly opět přemoci. Za těmito dveřmi se mohou skrývat také naše

skutky, které považujeme za „špatné“, „zlé“ nebo je hodnotíme jako „selhání“, všechny nepříjemné stránky

našeho života. Nicméně mohou být aktivovány i mnohem později, v podobných situacích nebo podobnými

podněty, a ovlivnit tak naše myšlení a jednání ve smyslu minulých zkušeností, ačkoli to momentální stav

nevyžaduje. Člověk jako „posedlý“ trvá na určitém modelů chování, které mu spíše škodí než prospívá a často

ani sám neví, proč tak jednal a proč se ho náhle zmocnily právě tyto pocity. To jsou „démoni“, o nichž mluvili

lidé ve středověku a které dokáže osvobodit právě obsidián.

Umožňuje nám proniknout do těchto skrytých oblastí, otevírá přístup k zavrženým stránkám osobnosti

a uvolňujeme síly, energie a pocity, které jsou v nich spoutané. Tento proces může být pro nás velmi

dramatický, bolestný či chaotický, než tyto skryté obsahy uvedeme do vztahu s realitou, integrujeme je do

svého vědomí, uvolněné síly použijeme pro nové cíle a vznikne takový nový pořádek. Získáme tím nové resp.

své staré, původní schopnosti lepší intuici až jasnozřivost a zjemněné vnímání.

Amorfní krystalová struktura obsidiánu souvisí zejména s oblastí citů a tzv. podvědomím, proto

bychom ho měli používat především při meditaci sou s křťálem, abychom usnadnili analytické zpracování a

integraci vynořujících se pocitů do reality všedního vědomí. Pokud nemáme ještě mnoho zkušeností v této

oblasti nebo odpovídající vzdělání, je lepší svěřit se při těchto cestách do hloubky našeho nitra zkušenému

průvodci.

3.dekáda: 13. 11. – 21. 11.

Vládce dekády: Venuše

Třetí dekáda člověku přináší hlubokou touhou po dokonalém sjednocení a překonání všech osobních a

tělesných omezení.

Štír vyhledává intenzivní emocionální zážitky, které ho vedou za hranice vlastní osobnosti a mohou

přitom podstatně změnit jeho i ostatní. Tuto dekádu charakterizuje mocné vyzařování, téměř magicky přitažlivá

síla a schopnost uskutečňovat přání a představy, které zmíněné intenzivní zážitky přitahují.

Člověk se přitom konfrontuje se svými stinnými stránkami i s pocity jiných lidí a musí se vyrovnávat

s problematikou moci a bezmoci, svobody a závislosti v mezilidských vztazích.

Zkušenosti a poznatky, které v ideálním případě vedou ke zralé emocionální svobodě a svébytnosti,

tvoří pak základ duchovního vizionářství, filosofického porozumění a duchovní svobody nadcházejícího znamení

Střelce.

Malachit

Chemické složení: Cu2(OH)2CO3 + H2O, uhličitan

Stopové prvky: vápník, železo

Krystalová struktura: jednoklonná

Také malachit, patřící k Venušině dekádě Štíra, je již dávno známý kámen, opředený mýty a

legendami. Ve všech kulturách, počínaje Egyptem a Germány konče, byl spojován s ženským principem Venuše

a reprezentoval její magickou přitažlivost, svůdnou krásu a smyslnost. Bezvýhradně se jí poddat bylo

považováno za bezpečné, a proto měl malachit především v našem křesťanském tisíciletí většinou špatnou

pověst.

Malachit nám pomáhá intenzivně prožívat vlastní přání, potřeby, emoce a vášně a posiluje schopnost

vciťovat se také prožívání jiných. Umožňuje nám uvědomit si potlačované pocity a probouzí vnitřní obraznost.

Sny, představy a fantazie ožívají. Odstraňuje stud a zábrany, člověk se stává zvídavým a má rád riziko. Proto

není divu, že s jeho pomocí snadno překročíme to co jsme doposud považovali za „hranici slušnosti“, abychom

mohli uskutečnit své sny a fantazie.

Archaický, opojně dráždivý životní pocit, k němuž se pomocí malachitu dostaneme, již v naší

společnosti nenachází příliš mnoho možností projevu. Je tabuizován, a proto se k nám vrací ve zvrácené,

„znetvořené“ podobě. Představuje však nevyhladitelnou základní potřebu člověka spojovat se tímto

způsobem,překonávaje vlastní hranice, nejenom s jinými lidmi, nýbrž se životní sílou samotnou, K těmto

vrstvám své osobnosti je nutné zaujmout nějaký postoj, stanovit jim nějaké hranice, ale každopádně se

musíme konfrontovat s temnou stránkou světa svých pocitů, napři. Se závistí,závislostí,pocity moci a bezmoci,

a mít možnost je uvolnit. Jak s nimi pak člověk naloží, na to již malachit nemá vliv. Pomáhá pouze uvědomit si

je.

Využijeme-li poznatky, které zprostředkovává, získáme více svobody a samostatnosti,přirozené, nikoli

křečovité erotické vyzařování, přitažlivost a chuť do života.

Podobné jako na duševní úrovni,způsobuje malachit i na tělesné úrovni uvolnění, zejména při

menstruačních obtížích. Ulehčuje porod,podporuje vývoj ženských pohlavních orgánů a léčí jejich nemoci.

Pomáhá při těžkostech sexuální povahy, zejména jsou-li spojeny se špatnými zážitky z minulosti.

Harmonizující kameny Štíra

Jelikož se Štír zabývá „pozadím“, většinou těžko dokáže přijímat upřímné přátelství a přízeň – mohlo

by být za tím přece něco jiného. Často bývá nedůvěřivý, ostražitý a těžko se otevírá jiným lidem. Velmi

kontroluje projevy svých pocitů. Chryzopras mu přinese méně ¨svázanosti a důvěru v přirozené procesy života.

Podporuje zpracování špatných zkušeností a duševních poranění,pomáhá odpouštět, což někdy Štír neumí,

protože je velmi citlivý.

Fluorit vysvobozuje Štíra z pout starých vzorců nutkavého myšlení a jednání. Zprostředkovává mu

poznatky, nezbytné k tomu, aby se vymanil z koloběhu neustále se vracejících zážitků a svobodně a svébytně

utvářel svůj život.

Intenzivní prožívání nejzákladnějších zkušeností lidského života způsobuje Štíru hluboké krize a těžké

vnitřní zápasy. Zoisit mu pomáhá přijmout i vlastní slabost. Přenáší mu naději a podporuje duševní i tělesnou

regeneraci. Stabilizuje jeho poznání a pomáhá mu uplatnit je v životě.v